Zilyetlik Nedir, Hırsızlık Cezası Nedir?

Zilyetlik nedir sorusuna bir malı elinde bulundurma ya da kullanmakta olma durumu şeklinde cevap vermek doğru olacaktır. Hırsızlık ise malı çalarak zilyetliği ele geçirme durumunda gerçekleşir.

Zilyet Nedir?

Zilyet terimi; eşya ile arasında bağ kurulmuş olan kişi ifade etmek için kullanılır. Bu terim mülkiyeti değil fiili durumları temsil eder. Dolayısıyla zilyetlik durumunun pek çok farklı şekilde oluşabilecek söylenebilir. Taşınır ya da taşınmaz eşyalar da kullanılabilen bu terim, bunun yanı sıra kira sözleşmesi gibi sözleşmeler üzerinden de kullanılabilir.

Zilyetliğinin belirli fonksiyonları bulunmaktadır:

Aleniyet ve Karine Fonksiyonu

Aleniyet ve karine fonksiyonu zilyetliğin ilk fonksiyonları arasında bulunur. Taşınmazlar açısından tapu sicili ile sağlanır. Taşınırlar için ise aleniyet; zilyetlik kavramı ile sağlanmaktadır. Dolayısıyla taşınır bir eşyanın zil yedi olan kişi malın maliki sayılmaktadır. Böylelikle durumda yalnızca bir karine oluşur.

İktisap Fonksiyonu

İktisap fonksiyonunda zilyetliğinin oynadığı rol iki farklı konu açısından oldukça önemlidir. Herhangi bir hakka sahip olmadan tapuda malik olarak gözüken kişi, taşınmaz üzerindeki zilyetliğinin davasız ve aralıksız olarak on yıl boyunca devam ettirilmesi halinde duruma itiraz edemeyecektir. Dolayısıyla bu kişinin tapu iptal davası açması söz konusu değildir. Bunun yanı sıra bir başkasının taşınır malını davasız ve aralıksız olarak beş yıl süre iyi niyetle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, zamanaşımı yoluyla o taşınırın maliki vasfına sahip olabilir.

Koruma Fonksiyonu

Türk Medeni Kanunu borç ilişkisi esnasında alacaklının mal üzerinde hapis hakkını kullanabileceği düzenlenmiştir. Zilyetlik altında bulunan mal taşınır mallar ya da kıymetli evraklar olabilir. Bunun yanı sıra alacaklının hapis hakkını ancak borç ödeninceye kadar kullanabileceğini unutmamak gerekir. Niyetlik altında bulunan eşyanın borç ile ilişkisi olması da zorunludur.

Huzur ve Sükunu Sağlama Fonksiyonu

Huzur ve sükunu onu sağlamak fonksiyon altında aleniyet ve karine fonksiyonları bulunur. Bu fonksiyon aleniyet ve karine fonksiyonlarının bir uzantısı olacağını söylemekte yanlış olmayacaktır. Herhangi biri başkasının zilyetliğinin altında bulunan malı, üzerinde kendi hakkı bulunduğu iddiasıyla zilyetten zorla alamamaktadır.

Hırsızlık Suçunda İçtima

Hırsızlık suçu malın alınmasıyla suç oluşması sebebiyle hareket suçu olarak ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra malın alınması ile failin tasarruf alanına girilmesi sebebiyle zarar suçu olarak da ele alınır. Hırsızlık ve Zilyetlik suçları ile birlikte anılmak da olan içtima nedir sorusuna ise failin bir fiille birden fazla olacak şekilde suç işlemesi halinde en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılması şeklinde cevap vermek mümkündür. Hırsızlık suçu esnasında failin fiilinin konut veya eklentisinde meydana getirdiğinde bu durumda hırsızlık suçunun yanı sıra konut dokunulmazlığını da ihlal edilmiş sayılır ve böylelikle ihlal suçundan da cezalandırılır. Bu gibi durumlarda içtima durumu söz konusu haline gelmektedir.

Hırsızlık Suçunun Cezası Nedir?

Hırsızlık suçu başkasının zilyede olduğu taşınır bir malın zilyedi rızası olmadan kendisine veya başkasına yarar sağlamak amacıyla bulunduğu yerden alınması durumudur. Taşınırın kapalı bir yerde bulunması ve özellikli fonksiyonlara sahip olunması bunun yanı sıra alınması durumunda özel beceriler kullanılmasında ise bu durum nitelikli hırsızlık suçu haline gelir.

Hırsızlık cezası yetkili mahkeme olan Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından verilir. Ceza esnasında Türk Ceza Kanunu’nun tck 142/2-h hükmü ele alınır. Bu hüküm, “Suçun, herkesin görebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında işlenmesi halinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” şeklinde düzenlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir