Dernek Ve Vakıfların Damga Vergisi Karşısındaki Durumu

Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi kişilerin ekonomik işlemlerini vergilendirirken, damga vergisi hukuki işlemleri konu almaktadır. Damga vergisi kişilerin kendi aralarında ya da devletle yaptıkları hukuki işlemlerde düzenledikleri belgeler veya kağıtlar üzerinden ödedikleri mali yükümlülüklerdir. 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen […]

Daha fazlasını oku… from Dernek Ve Vakıfların Damga Vergisi Karşısındaki Durumu

Dernek Ve Vakıfların Kurumlar Vergisi Ve Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu

Beyanname ile ilgili ödevler. 13.06.2006 tarihinde kabul edilip, 26.205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesi kurumlar vergisinin konusunun kurum kazancı olduğunu ve kurum kazancının; gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluştuğunu belirtmiştir. Bu bağlamda aşağıda sayılan kurumların kazançları kurumlar vergisine tabidir (5520 sayılı KVK, Md. 1): Sermaye şirketleri, Kooperatifler, İktisadi […]

Daha fazlasını oku… from Dernek Ve Vakıfların Kurumlar Vergisi Ve Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu

Derneklerin Denetimi

Derneklerin kamu yararına çalışmaları ve kar amacı gütmemeleri sebebiyle kendilerine sağlanan bazı avantajlar; amacın kötüye kullanım riskini yükseltmekte bu da kurumun hem iç hem de dış denetimini kar amacı güden işletmelerden daha da önemli hale getirmektedir. 5253 Sayılı Dernekler Kanunu, sivil toplum anlayışına uygun olarak sivil toplum örgütlerinden olan derneklerin öncelikle kendi kendilerini denetlemeleri, denetim […]

Daha fazlasını oku… from Derneklerin Denetimi

Dernek Ve Vakıfların Emlak Vergisi Karşısındaki Durumu

Emlak vergisi, Türk Vergi Sisteminde var olan önemli bir servet vergisidir. Verginin adından da anlaşılacağı üzere, verginin konu unsurunu gayrimenkuller oluşturur. Aslında Emlak Vergisi Kanunu’nun içeriğine baktığımızda iki ayrı vergiyi düzenlediğini görürüz. Bunlardan biri bina vergisi diğeri de arazi vergisidir. Bina vergisinin konusunu, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan binalar oluşturur. Emlak Vergisi Kanunu bina terimini; […]

Daha fazlasını oku… from Dernek Ve Vakıfların Emlak Vergisi Karşısındaki Durumu

Ülkemizde Dernek Ve Vakıflara Sağlanan Ayrıcalıklar

Ülkemizde, başka birçok ülkede olduğu gibi sağlık, eğitim gibi yarı kamusal mal ve hizmetlerin sağlanmasında üçüncü sektör kuruluşları önemli bir yer tutmaktadır. Bu kuruluşlardan özellikle dernek ve vakıflar birçok kişiyi istihdam etmekte ve devletten çeşitli destekler almaktadırlar. Bu noktada, özel sektörü karşısına alan dernek ve vakıflara, piyasada haksız rekabete yol açan kuruluşlar gözüyle bakılmaktadır. Devlet […]

Daha fazlasını oku… from Ülkemizde Dernek Ve Vakıflara Sağlanan Ayrıcalıklar

Vakfın Denetimi

Vakıflar, her şeyden önce vakfedenin iradesi doğrultusunda hemen hemen tüm vakıflarda oluşturulan denetleme kurulunun veya belirlenmiş denetçinin denetimine tabidirler. Söz konusu iç denetim organları, bir vakfın faaliyetlerini denetlerler. Bu denetimlerde vakıfların faaliyetlerinin resmi senette belirlenmiş amaçlara uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine, mal varlığının gerektiği gibi etkin kullanılıp kullanılmadığına bakılır. İnceleme raporları, rapor olarak vakıf genel kuruluna […]

Daha fazlasını oku… from Vakfın Denetimi

Vakfın Kuruluşu

Temelde, topluma karşılık beklemeden hizmet sunan ve bu amaçla çeşitli faaliyetlerde bulunan vakıflar ve bunlara ait iktisadi işletmelerin sayılarının hızla artması sonucunda, ülkemizde giderek büyüyen bir vakıf sektörü oluşmuştur. Vakıf sayısındaki hızlı artışın yanında vakıflara ait kar amaç edinen ticari, sınai ve zirai nitelikteki iktisadi işletmelerin sayısı da artmıştır. Medeni Kanun’daki tanımlamalara uygun ülkemizde 4498 […]

Daha fazlasını oku… from Vakfın Kuruluşu

Dernek Ve Vakıfların Diğer Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu

Dernek ve vakıflar, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilan ve reklam vergisi ile ilgili ikinci bölümüne göre ilan ve reklam vergisi mükellefidirler. Dernek ve vakıflar Kanunun 14’üncü maddesinde sayılan istisna ve muafiyetin içine alınmamışlardır. Kanunun 19’uncu maddesinde okul dernekleriyle, kamu yararına çalışan derneklerin düzenleyeceği eğlence faaliyetleri eğlence vergisinden muaf tutulmuştur. Kanunun 44’üncü maddesinde ise; dernek […]

Daha fazlasını oku… from Dernek Ve Vakıfların Diğer Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu

Vakıf Kavramı

Arapça bir kelime olan vakıf, sözlükte yer aldığı şekliyle; durma, durdurma, hareketten alı koyma, hapsetme, dinlendirme manalarına gelir. Çoğulu Evkaf’tır. Terim olarak da; bir malı veya mülkü satılmamak kaydıyla ve bazı özel şartlar çerçevesinde bir hayır işine tahsis etmek anlamındadır (ATEŞ ve diğerleri, 1985, s. 5). Vakfın kurum olarak ne olduğu konusunda değişik birçok tanımla […]

Daha fazlasını oku… from Vakıf Kavramı

Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar

Kimse Yok Mu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. 30.07.2003 Tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun’un 20’nci maddesine göre; gelirlerinin en az üçte ikisini nev’i itibariyle genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesini amaç edinmek üzere kurulan vakıflara, Maliye […]

Daha fazlasını oku… from Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar