Feragat

Takasla ilgili olarak da BK m. 118’de “İki şahıs karşılıklı bir miktar meblağı veya yekdiğerine mümasil başka malları birbirine borçlu oldukları takdirde, her iki borç muaccel ise, iki taraftan her biri, borcunu alacağı ile takas edebilir. Alacaklardan biri münazaalı olsa bile takas dermeyan olunabilir.” hükmü yer almaktadır. Bu maddenin somut uygulamasına baktığımızda, Yargıtay 1987 tarihli […]

Daha fazlasını oku… from Feragat

Haciz, Terkin, Takas

İcra İflas Kanunu’nun m.82/f11 maddesinde “Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak, mutazarrırın kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lazım gelen paraların haczi caiz değildir” hükmü yer almaktadır. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun’un da haczedilemeyecek mallar başlıklı 70. maddesi dokuzuncu bendinde “Vücut ve sağlık üzerine […]

Daha fazlasını oku… from Haciz, Terkin, Takas

Islah

Genel anlamıyla ıslah, tarafların yaptıkları usul işlemlerinde düşebilecekleri yanlışlıkları düzeltmeye, eksiklikleri tamamlamaya ve böylece adaletli bir karar verilmesini sağlamaya yönelik bir yoldur. Islah edilen dava, eski davanın devamı niteliğinde olup yeni bir dava sayılmaz. Islah iki çeşittir: Davanın tamamen ıslahı; ilk dava dilekçesinin baştan sona değiştirilip yeni bir dilekçe verilmesidir. Davanın kısmen ıslahı; davacının davasını […]

Daha fazlasını oku… from Islah

Nakden Tazmin İlkesi

Tazmin borcunun konusu olarak özel hukukta paranın yanı sıra aynen tazmin denilen eski halin iadesi de mümkünken idare hukukunda tazmin borcunun konusu, bir miktar paranın ödenmesiyle yani nakden tazminle sınırlandırılmaktadır. İdare hukukunda da tazmin borcunun parayla sınırlı tutulmayıp diğer tazmin yollarından da yararlanılması gerektiği ileri sürülse de uygulamada hâkim görüş, tazmin borcunun parayla sınırlı olarak […]

Daha fazlasını oku… from Nakden Tazmin İlkesi

Sorumlu Kamu Tüzel Kişisinin Belirlenmesi

İdare hukukunda idare kelimesi tüm kamu tüzel kişilerini kapsayacak şekilde oldukça geniş kullanılmaktadır. İdarenin sorumluluğu derken de kastedilen bir kamu tüzel kişisinin sorumluluğu olup ortaya çıkan zarardan hangi kamu tüzel kişisinin sorumlu olduğunun tespiti gerekir. İYUK’da sorumlu kamu tüzel kişisinin yani hasmın belirlenmesi hususu kanunun 14. ve 15. maddelerinde düzenlenmiştir. 14/3-e maddesinde dava dilekçesinde davanın […]

Daha fazlasını oku… from Sorumlu Kamu Tüzel Kişisinin Belirlenmesi

Görev İkileşmesi Hallerinde Sorumlu Kamu Tüzel Kişisi

Bazen bir kamu görevlisi birden fazla kamu tüzel kişisi adına hareket edebilir, yani birden fazla görev üstelenebilir. Bu durum görev ikileşmesi ya da yetki birleşmesi olarak adlandırılır. Bu durumda ortaya çıkan zararlardan doğan sorumluluk, kamu görevlisinin hangi kamu tüzel kişisi adına hareket ettiğine göre belirlenir. Zararı doğuran faaliyet sırasında kamu görevlisi hangi kamu tüzel kişisi […]

Daha fazlasını oku… from Görev İkileşmesi Hallerinde Sorumlu Kamu Tüzel Kişisi

Bir Özel Kişi Tarafından Yürütülen Kamu Hizmetlerinden Doğan Zararlarda Sorumlu Kamu Tüzel Kişisi

Bazen kamu hizmetleri idarenin gözetimi ve denetimi altında özel hukuk kişilerine gördürülmektedir. Özel hukuk kişisi tarafından yürütülen kamu hizmetlerinden doğan zararlarda, hizmeti yürüten özel hukuk kişisi birinci dereceden sorumludur. İlgili kamu tüzel kişisinin sorumluluğu ise ikinci derecedendir. Dolayısıyla özel hukuk kişisinin ödeme güçlüğüne düşmesi durumunda kamu tüzel kişisine başvurulur. Kamu hizmetinin özel bir kişiye gördürülmesi […]

Daha fazlasını oku… from Bir Özel Kişi Tarafından Yürütülen Kamu Hizmetlerinden Doğan Zararlarda Sorumlu Kamu Tüzel Kişisi

Dava Açma Sürelerinin Hukuki Niteliği

İdari dava açma sürelerinin hukuki niteliği konusunda herhangi bir kanuni düzenleme bulunmadığı için bu sürelerin nitelikleri öğretide tartışmalıdır. Öğretide dava açma süresi genel olarak hak düşürücü süre olarak kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra, dava açma sürelerinin hak düşürücü süreye ve zamanaşımı süresine benzemekle birlikte bunlardan farklı olup, kamu hukukuna özgü bir kavram olduğu görüşü de […]

Daha fazlasını oku… from Dava Açma Sürelerinin Hukuki Niteliği

Kamu Tüzel Kişilerinin Müteselsil Sorumluluğu Ve Rücu Davası

Hatalı elektrik çekilmesi sebebiyle bir ahırda meydana gelen yangın olayında, çağrılan itfaiyenin elektrik hattını kesmeden ahıra su sıkması ve mevcut elektrik kaçağı nedeniyle boyunları zincirle bağlı olan ve ıslanan hayvanlar telef olmuştur. Bu olayda Danıştay, bilirkişi incelemesine başvurarak bilirkişiden hangi idarenin ne oranda kusurlu olduğunun belirlenmesini istemiştir. Bilirkişi incelemesi sonucu TEDAŞ %80 ve belediye %20 […]

Daha fazlasını oku… from Kamu Tüzel Kişilerinin Müteselsil Sorumluluğu Ve Rücu Davası

İdari İşlemlere Karşı Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması

Bu tür davalarda davacının amacı, idari işlemin iptal edilmesi değil, idari işlem nedeniyle uğranılan zararın giderilmesidir. Tam yargı davasının açılabilmesi için davacıyı zarara uğratan işlemin hukuka aykırı olması şart değildir. İşlem hukuka uygun da olabilir ve iptali için neden bulunmayabilir. Ancak idarece alınan kararın hukuka uygun olması, davacının uğradığı zararın karşılanmasına engel değildir. Bazen bir […]

Daha fazlasını oku… from İdari İşlemlere Karşı Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması