İş Hukuku Avukatı Nedir, Görevleri Neler?

İş hukuku, işçi ve aynı zamanda işveren kavramlarına yer veren, işçi-işveren ilişkilerini yöneten, belirli sınırlar getiren ve doğabilecek hukuki uyuşmazlık durumlarını düzenleyen hukuk alanıdır. İş hukuku, iş sözleşmesiyle çalışan işveren ve çalışanların çalışma koşulları ve ortamına göre olan tüm yükümlülükleri de düzenler.

İş Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

İş avukatı, çalışanları ve işverenleri iş hukuku kapsamındaki hak kayıplarına karşı korumaya çalışan veya haklarının ihlali durumunda tazminat için gerekli yasal işlemleri başlatan avukatlardır. İş hukuku avukatları, iş hukukunun tüm alanlarını kapsar; danışmanlık yapar ve dava açar. İş hukuku avukatları tipik olarak:

  • Bir hizmet sözleşmesi oluşturun İş sözleşmesinin fesih aşamasında fesih bildirimlerinin ve kanunen zorunlu kılınan bildirimlerin hazırlanması Sendikalar Kanununa dayalı danışmanlık hizmetlerinin sağlanması,
  • İç düzenlemelerin ve disiplin yönetmeliklerinin oluşturulması Tazminat Talepleri ve Tazminat Talepleri ve Hukuki Takipler Zorbalık ve Kötü Niyet Davaları ve Davaların Başlatılması İşe iade prosedürlerinin başlatılması ve takibi ,
  • İş Kazalarında Tazminat ve Cezai Hususlar Yasal düzenlemeler çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi verilmesi İş hukuku ve ilgili kanunlardan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakarlar. Bir anlaşmazlık durumunda, bir iş avukatı, çalışan veya işveren adına dava, takip ve çözüme katılır.

İş Davalarında İş Hukuku Avukatının Rolü

İşçi avukatı, işveren ve işçi arasında akdedilen sözleşmenin düzenlenmesi, bu sözleşmenin uygulanması, doğan hak ve alacaklar ve bu hususlardaki uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili faaliyetler yürütür. Bu davalar İş Mahkemesinde görülür. İşçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülüklerin ihlali halinde, taraflardan herhangi biri İş Mahkemesine veya temsil edebileceği bir iş vekilliğine şikayette bulunmak suretiyle haklarını ileri sürebilir.

Yukarıdaki dava türleri teknik bilgi ve uzmanlık gerektirdiğinden, tarafların kendileri davayı takip ederse, çoğu zaman haksız durumlar ortaya çıkar ve bazı durumlarda uyuşmazlık çözümü bile başarısız olabilir. Bir işçi, işverenine karşı zayıf bir taraf olduğu için haklarından habersiz ise bu haklardan mahrumdur. Çalışanları hakları konusunda korumak ve aynı zamanda bilinçlendirmek de iş avukatı faaliyet kapsama alanına girer.  Böylelikle daha ideal iş ortamları hedeflenir.

İş Hukukunun Önemi

Günümüz ekonomik yapısının altyapısının rekabet edebilirliği nedeniyle, işverenlerin işçi çalıştırdığı koşullar çoğu zaman kötü koşullar sunabilmektedir. İş sözleşmesini veya iş sözleşmesinin şartlarını ihlal edebilecekleri için çalışanlar ve işverenler arasında birçok çatışma ortaya çıkmaktadır. Türk hukukuna göre bir iş sözleşmesi, her iki tarafa da yükümlülükler getiren bir sözleşme olarak kabul edilir. İşçinin sorumluluğu işi yapmaktır, ancak işverenin sorumluluğu ücret ödemektir. İşçi hakları ve talepleri genellikle göz ardı edilir. Bu gibi durumların önüne geçmenin tek yolu, işçi haklarını ve çalışma koşullarını koruyan yasal düzenlemelerin düzenlenmesidir. Elbette bu gibi durumlarda işverenin çıkarları da hiçbir şekilde göz ardı edilmemelidir.

İşçi ile işveren arasında dinamik ve sağlam bir denge kurulmalıdır. Yasal normların yaptırımlarının son derece bilincinde olan işverenler, çalışanlarının haklarını korumaya çalışmaktadır. Ancak, tüm işverenler aynı düzeyde farkındalığa sahip değildir, bu nedenle bazı işverenlerin kanundan habersiz olması kaçınılmazdır. Bu durum karşısında iş hukuku alanında uyuşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. İş hukuku avukatları, iş hukuku alanındaki uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillerine her zaman yardımcı olur. İşveren yardımcısı nedir sorusuna da bakıldığında, işveren adına hareket eden kimse olarak nitelendirilir ve bu konu da doğrudan iş hukuku ile ilişkilidir. Müvekkil olarak işveren yardımcıları da iş avukatlarına danışabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir