İcra Takibinde Süre

İcra süresi, icra takibinde dikkate alınan süreler, hem icraya itiraz aşamasında hem de icra takibine başvuru aşamasında büyük önem taşımaktadır. İcra takibi, borçlu ile alacaklı arasındaki ilişkiden doğan işlemlerdir.

İcra Takibine İtiraz Süresi

Borçlarını zamanında ödemeyen borçlular, icra takibi ve haciz gibi birtakım işlemlerin sonuçlarına katlanmak zorunda kalmakta ve alacaklılar tarafından başlatılan icra takipleri borçlu ülkedeki icra makamlarını harekete geçirerek ödemeye mecbur bırakmaktadır.

İcra Takibi İtiraz Süresi

İcra takibindeki sürelerin, icra takibinin durdurulması veya icranın yeniden başlatılması gibi ciddi sonuçları olması nedeniyle, alacaklılardan veya icra takibinden istenilen sonucun alınabilmesi için bu sürelere riayet edilmesi çok önemlidir.

İlamlı Takip Kesinleşme Süresi

Veraset Kanununa göre ücretin icrası vb. gerekçelere itiraz süresi tebliğ tarihinden itibaren 3 gün, iade talebinde bulunma süresi ödeme tarihinden itibaren 1 yıldır, ibraz süresi ise tebliğ tarihinden itibaren 1 yıldır. borç erteleme talepleri, ödeme tarihinden itibaren 7 gündür.

Genel Haciz Yoluyla Takip Aşamaları

Hükme dayalı icra takibinde yani mahkeme kararlarında icra takibi son işlem tarihinden 10 yıl sonra sona erer. İcra takibi, mahkeme kararına veya senet veya senet esas alınarak İcra Daire Başkanlığına başvurularak gerçekleştirilebilir. Haciz yoluyla takip aşamaları;

  • İzleme isteği,
  • Ödeme emri ve kapanış;
  • Tahsis aşamalarından oluşur ve bu aşamalarda sayı azalmalarına uyulmaması ciddi hukuki sonuçlar doğurur.

İlamlı İcra Kesinleşme Süresi

Borçlunun ikametgâhındaki icra dairesine borca ​​ilişkin belgeler ibraz edilerek takip dosyası açılarak takip talebinde bulunulur ve üç gün içinde borçluya temerrüt tebligatı gönderilir. Borçluya ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde, borca ​​itiraz, borcu tevsik edici bir belgenin imzalanması veya icra takibinin başlatılmadığına dair gerekçenin yetkili icra makamına ibraz edilmesi gerekir.

İcra Takibi Kesinleştirme Talebi

İcra takibine yapılan itiraz, icra süresini kesintiye uğratır ve durdurur. Ödeme emirlerinde herhangi bir tutarsızlık yoksa icra takibi tamamlanmış olur ve bir sonraki aşama olan icraya geçilir. İcra takibinde ödeme emrine yapılan itiraz mücbir sebebe aykırı ise, icra takibine itirazın bu sebebin ortadan kalkmasından itibaren üç gün içinde ve her halükarda satıştan önce yapılması gerekir.

İcra Hukukunda Süreler

Alacaklı, ödeme emrine itiraz edip davayı bir yıl içinde durduran alacaklıya karşı alacaklıya ait belgeleri kullanarak dava açabilir ve itirazını geri alabilir. Ödeme emrine itiraz edilmezse alacaklı, taşınırlar için altı ay, taşınmazlar için bir yıl içinde haciz talep etme hakkına sahiptir. İcra takibi, alacaklının haciz başvurusunu ibraz etmesinden itibaren üç gün içinde icra tarafından yapılmalıdır.

Gece Vakti Haciz

Haciz güneşin batmasından bir saat sonra ve doğmasından bir saat önceyi kapsayan gece vakitlerinde ve tatil günlerinde mümkün olmasa da, gece iş görülen yerlerde mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir