Cevap Dilekçesi Verme Süresi

Dilekçeye cevap verme süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilmesinden itibaren süre kapsayacak şekilde toplamda 2 hafta olarak kararlaştırılmaktadır. Fakat, cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının imkânsız olduğu taktirde, bu süre zarfında mahkemeye başvuran davalı için cevap süresinin bitimi ile birlikte işlemeye başlaması adına ve bir defaya mahsus olacak, bir ayı geçmeyecek şekilde süre uzatım dilekçesi verilmektedir.

Cevap Dilekçesi Hazırlaması

Davalının cevap dilekçesi verebilmesi için kural olarak 15 günlük yani iki haftalık bir süre tayin edilmekle birlikte, bazı durumlarda davalıya, bir defa için ve bir ayı geçmeyecek şekilde ek bir süre verilebilir. Fakat ek olarak verilmekte olan süreye hassas davranılması önemlidir. Yanıt talebi hazırlamak için olayın ayrıntıları ve işin niteliği dikkate alınarak kapsamlı bir araştırma yapılması gerekiyorsa, 1 ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir. Bu süre hesapların, bilançoların, defterlerin veya icra takibinin kapsamlı incelenmesini kapsar. Ödemesiz süre bir aydan az ise, yenileme başvurusu sırasında yeni bir ödemesiz süre verilemez. Başka bir deyişle, bir aydaki sonraki saatleri tamamlamak için kalan saatleri eklenmez. Bu nedenle uzatma süresi büyük bir dikkatle belirlenmelidir.

Öte yandan, 1086 sayılı Kanun’un 198. maddesinde yer alan ve ilk oturum için talep üzerine üç günlük ek süre verilmesine ilişkin kural, süreci gereksiz yere uzatacağı için bu taslağa dahil edilmemiştir. 1086 sayılı Kanun’un 195’inci maddesinin ikinci cümlesi, devletlerin kanun önünde ve mahkeme önünde özel olarak eşit olduğu ilkesine dayalı olarak, 4353 sayılı Kanun kapsamındaki kamu kuruluşlarına cevap vermeleri için 30 günlük bir süre öngörmüştür. Hukuki ilişkilerin kamu kurumları için bu maddede belirtilen başka bir süresi yoktur. Bu durum HMK 127 madde ile, belge aslının ibrazı usulü konusunda düzenlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir