İktisadi Kamu Kuruluşlarının Tanımı

Toplumu oluşturan fertlerin ihtiyaçlarını giderici mallar bölünebilirlik kıstasına göre sıralandığında; bir uçta tam özel mallar diğer uçta ise, tam kamusal mallar yer almaktadır. Kamusal mallar toplumun bütün fertleri için eşit bir şekilde tüketilmek için arz edildiğinden, özel mallardan farklı öznitelikler göstermektedir (ŞENER, 1977, s.15). Kamusal malların varlığı ve özel kesimin, kar amacı gütmesi devletin ekonomiye, […]

Daha fazlasını oku… from İktisadi Kamu Kuruluşlarının Tanımı

İnternet Bankacılığı

Banka ve kredi kartları fiziken ele geçirilmek suretiyle kötüye kullanılabileceği gibi bu kartlar fiziken ele geçirilmeden sadece internet bankacılığına ait hesap numarası ve şifre kullanılmak suretiyle internet üzerinden yapılan sanal bankacılık işlemlerinde de kötüye kullanılması yaygın olarak işlenen suçlar arasındadır. Bu eylemlerin hangi suçu oluşturacağı, bu işlemlerden dolayı kimin hukukî sorumluluğunun bulunacağı hususlarında uygulama ve […]

Daha fazlasını oku… from İnternet Bankacılığı

Kredi Kartı

Kredi Kartı; kullanıcısına banka ile arasında varılmış bir sözleşmeye dayanarak bankanın kendine sunduğu kredi olanaklarından yararlanma imkanı vermektedir. 5464 Sayılı “Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu”nun 3 üncü maddesinde ise, Kredi Kartı; Nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı sağlayan basılı kartı veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarasını, ifade eder şeklinde […]

Daha fazlasını oku… from Kredi Kartı

Mağdur

Gerçek bir banka hesap numarası kullanılarak sahte bir kart oluşturulmuş ise; suçun mağduru kart sahibidir. Bu suç genelde, yurt dışında çeşitli ülkelerde bulunan bankalardaki yabancı kişilere veya yerli bankalardaki kişilere ait kart bilgilerinin ele geçirilmesi neticesinde üretilen sahte kartlar ile harcama yapılmak suretiyle işlenmektedir. Sözkonusu kartlarla satış yapan işyeri sahipleri satış sliplerini POS cihazını kullandığı […]

Daha fazlasını oku… from Mağdur

Şahsî Cezasızlık Hali

TCK md. 40/1. fıkra uyarınca, şahsa bağlı cezasızlık nedenlerinden, sadece kişisel nedenle hakkında ceza verilemeyecek olan fail yararlanacaktır. Suçun müşterek failleri, azmettirenleri veya yardım edenleri bu cezasızlık hükmünden yararlanamayacaktır. Çünkü şahsî cezasızlık halleri fiili suç olmaktan çıkarmayıp sadece şahsında gerçekleşen bu şart failin cezalandırılmasını önler. Halbuki hukuka uygunluk halleri, fiili suç olmaktan çıkardığı için suça […]

Daha fazlasını oku… from Şahsî Cezasızlık Hali

Suça Teşebbüs

Bu suça teşebbüs mümkündür. Kanun koyucu fiil sonunda faile veya başkası lehine “bir yarar” sağlanması neticesinin gerçekleşmesini aradığından bu yararın gerçekleşmesi ile suç tamamlanmış olacaktır. Eğer bu yarar gerçekleşmemiş ise, suçun teşebbüs aşamasında kaldığını söylemek mümkündür. Madde gerekçesinde bir açıklama bulunmamakla birlikte; bu suç nedeniyle sağlanacak “yarar”ın mutlaka ekonomik bir yarar olacağına dair de bir […]

Daha fazlasını oku… from Suça Teşebbüs

Suçun Konusu

Gerçek bir banka hesabı ile ilişkilendirilerek üretilen, satılan, devredilen, satın alınan, kabul edilen sahte kart veya kartlar suçun konusunu oluşturur. Tamamen sahte üretilen kartlar md. 245/3. fıkradaki suç kapsamında düşünülmelidir. Ancak birinci fıkradaki suçların konusu anlatılırken de belirtildiği üzere üretilen kartın ilişkilendirildiği hesap ve dolayısıyla bu hesaptaki paranın da suçun konusu olduğu söylenebilir. Çünkü madde, […]

Daha fazlasını oku… from Suçun Konusu

Vakıf Çeşitleri

Türkler kendilerine mahsus zengin bir vakıf kültürüne sahiptir. İslamiyet’ten önce Uygurlarda vakıf fikrinin ve kurumunun olduğu bilinmektedir. İslamiyet’e girdikten sonra Türkler vakıf kurumunu daha da çok sahiplenmişlerdir. Özellikle Osmanlı’nın hemen hemen bütün kamu hizmetleri vakıflar eliyle yürütmüştür (ATILGAN, 1998, s.67). Osmanlı Devleti’nin yıkılma döneminde, diğer müesseselerde olduğu gibi, vakıf müessesinde de gözlenen dağınıklığa bakarak, bazı […]

Daha fazlasını oku… from Vakıf Çeşitleri

Yaptırım

TCK md. 245 inci maddesinde düzenlenen her ne suretle olursa olsun ele geçirilen banka veya kredi kartının kullanılması suretiyle yarar sağlama suçunun yaptırımı üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasıdır. TCK md. 245’de hükmolunacak para cezası, gün para cezası sistemine göre belirlenmiş olup nisbî para cezası olmadığı için sağlanan […]

Daha fazlasını oku… from Yaptırım

Zamanaşımı

Suçun işlenmesinden itibaren belli bir sürenin geçmesi üzerine, Devlet yargılama hakkını kullanmaktan vazgeçmektedir. Dava zamanaşımı da bu vazgeçmenin bir ifadesidir. Her ne suretle olursa olsun ele geçirilen banka veya kredi kartının kullanılması suretiyle yarar sağlama suçu da zamanaşımına tâbi suçlardandır. TCK md. 245/1. fıkrada yazılı hapis cezasının üst sınırı olan altı yıl hapis cezası gözetildiğinde, […]

Daha fazlasını oku… from Zamanaşımı