Dernek Ve Vakıfların Motorlu Taşıtlar Vergisi Karşısındaki Durumu

Türk Vergi Sisteminde, servetten alınan vergilerin bir diğeri de motorlu taşıtlar vergisidir. Servet vergisi olarak tüm serveti değil de, sadece motorlu taşıtları vergilendirdiğinden, kapsam olarak özel bir servet vergisi olarak nitelendirilir. Motorlu taşıtlar vergisinin konusunu; motorlu kara, hava ve deniz taşıtları oluşturmaktadır. 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesinin 1’inci bendinde motorlu taşıt; karada, […]

Daha fazlasını oku… from Dernek Ve Vakıfların Motorlu Taşıtlar Vergisi Karşısındaki Durumu

Dernek Ve Vakıfların Vergi Usul Kanunu Karşısındaki Durumu

Dernek ve vakıflar, vergi mevzuatımızda, kendi faaliyetleri nedeniyle vergi mükellefi sayılmamış, bunların iktisadi işletmeleri kurumlar vergisi mükellefi sayılmıştır. Ancak, dernek ve vakıflar bağlı işletmelerinin tüzel kişiliklerinin bulunmaması nedeniyle, bunların vergilemeye ilişkin yükümlülüklerinden sorumlu tutulmuşlardır. Dernek ve vakıf iktisadi işletmeleri, diğer işletmeler gibi mükellefiyet tesis ettirme, defter tutma, beyanname verme, belge düzenine uyma (fatura, gider pusulası, […]

Daha fazlasını oku… from Dernek Ve Vakıfların Vergi Usul Kanunu Karşısındaki Durumu

Derneklerin Kuruluşu

Kural olarak herkes dernek kurma hakkına, yani bir dernekte kurucu üye olma hakkına sahiptir. Bu anayasal bir haktır. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 33/1 maddesi de: “Herkes önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir” demek suretiyle bu hususu belirtmiştir. Dernekler Kanunu’nun üçüncü maddesine göre; fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler önceden izin almaksızın dernek kurma […]

Daha fazlasını oku… from Derneklerin Kuruluşu

Emniyet Sorumluluk Alanında Müdahale Edilen Suçlar

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde, Başkanlık görev alanı içerisindeki suçların ileri teknoloji araçları kullanılarak işlenenlerinin soruşturulması ve bu suçların önlenebilmesi için, “Yüksek Teknoloji Suçları ve Bilişim Sistemleri Şube Müdürlüğü” kurulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğü klasik anlamda işlenen suçların aksine bilişim suçlarındaki deliller sanal nitelikte olduğundan, takibi ve ortaya çıkartılması soruşturmacı […]

Daha fazlasını oku… from Emniyet Sorumluluk Alanında Müdahale Edilen Suçlar

Etkin Pişmanlık Hali

Kanaatimizce; bu adaletsizliğin giderilmesi açısından maddeye ilave olunan dördüncü fıkranın maddede düzenlenen tüm fıkraları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 19.12.2006 tarihinde yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren, 5560 sayılı Yasanın md. 11 ile TCK md. 245’e ilave edilen 5 inci fıkra ile “Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu Kanunun malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin […]

Daha fazlasını oku… from Etkin Pişmanlık Hali

Fail

Herhangi bir kimse bu suçun faili olabilir. Failde belli bir sıfat aranmadığı gibi, sıfatı da nitelikli hallerden sayılmamıştır. Suçun kanundaki tanımında “her kim” ya da “bir kimse” ibareleri bulunuyorsa, bu tür suçları, herhangi bir kişinin işlemesi mümkündür. Bu tür suçlara herkes tarafından işlenebilen suçlar denir. “Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu” da son sayılan […]

Daha fazlasını oku… from Fail

İçtima

Failin yakalandığı vakte kadar ki hareketleri, ele geçirdiği kartı kötüye kullanarak kendisine veya bir başkasına yarar sağlama amacına yönelik olarak doğrudan doğruya icraya başlama hareketi olarak değerlendirilemiyorsa; o zaman eylemin teşebbüs aşamasında kaldığından bahsedilemez. Mesela fail, haksız ele geçirdiği kart ile markete girerek sepetini doldurduktan sonra kasaların önünde ödeme yapmak için sıra beklerken yakalanması halinde […]

Daha fazlasını oku… from İçtima

İlişki

Kredi kartı sisteminde kartı çıkaran kuruluş ile kart hamili arasındaki ilişkinin birer vekalet akdi olduğu yaygın olarak savunulmaktadır. Kredi kartları hizmetinin sunumunda çeşitli sistemler bulunmaktadır. Kredi kartını çıkaran kuruluş müşterilerine sadece kendi mağazalarında geçerli olacak ve buradaki mal ve hizmet alımında kullanılabilecek bir kart ihdas edebilir. Burada kredi kartını çıkaran mağaza ile mal ve hizmetleri […]

Daha fazlasını oku… from İlişki

İktisadi Kamu Kuruluşlarının Amaç Ve Nitelikleri

İktisadi kamu kuruluşlarının oluşmasının günümüzde geçerli olan pek çok nedenleri vardır. Yarın bunlara yenilerinin eklenmesi mümkündür. Yakın zamanlara kadar bu nedenler ekonomik, sosyal, politik, mali, askeri, kültürel, tarihsel, doğal kaynakları rasyonel kullanmak, gelişmeyi başlatmak ve veya hızlandırmak, teknolojik gelişme sağlamak, dar boğazları açmak, atıl kapasiteleri kullanmak, harp tazminatı, hainleri cezalandırmak, devletin mirasçı olması gibi sıralanabilirdi. […]

Daha fazlasını oku… from İktisadi Kamu Kuruluşlarının Amaç Ve Nitelikleri

İktisadi Kamu Kuruluşlarının Denetimi

Kamuya ait, iktisadi faaliyette bulunan kuruluşlar, piyasa koşullarına göre süratle hareket etmeleri gereğinin bir sonucu olarak genel bütçeli kuruluşların klasik denetiminden farklı bir şekilde denetlemeleri zorunlu kılınmıştır. 1930’lu yılların başından itibaren sayıları ve ekonomideki ağırlıkları giderek artan kamuya ait iktisadi işletmeler, hem istihdam açısından, hem de özel sektöre ait işletmelerle yaşadıkları rekabet açısından denetimleri önemli […]

Daha fazlasını oku… from İktisadi Kamu Kuruluşlarının Denetimi