İstanbul Avukat ve Hukuk Bürosu

Hukuk bürosu; avukatların, vatandaşların veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerin kamu veya özel hukuk kapsamında bazen haklarını elde etmek bazen de haklarını korumak için başvurmak zorunda kaldıkları büro veya yerlerdir. Başarılı bir avukat ile çalışmak davaların çabuk çözülmesini sağlar. Hukuk büroları genellikle haklarınızı güvence altına almak veya haklarınıza yönelik saldırıları önlemek için hukuki hizmetler sunar. Avukat portal ise hukuk bürolarında ya da barolarda çalışan avukatların dava dosyalarını inceleyebildiği dijital bir platform olarak düşünülebilir.

Hak iktisabına ilişkin faaliyetlere örnek olarak, "dava açma, icra takibi başlatma, şikayette bulunma,tazminat hesaplama" gibi hizmetler vermenin yanı sıra "aleyhinize açılan davalarda sizi savunma ve 'Taslak Tasarı' gibi hizmetler de sunmaktadırlar. Hukuk büroları tarafınsan sunulan Haklarınızı Koruyan Sözleşme, haklarınıza yönelik saldırılara karşı savunma örneği sayılır.

Mazbut Vakıflar

Kurucuları ve mütevellileri ölmüş, Vakıflar Genel Müdürlüğünce sevk ve idare edilen vakıflardan 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu’nun 3’üncü maddesindeki tanımlamaya göre; Genel Müdürlükçe yönetilecek ve temsil edilecek vakıflar ile mülga 743 sayılı Türk Kanunu Maddesinin yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yönetilen vakıfları ifade etmektedir. Cumhuriyet’in kurulmasından ve Medeni […]

Daha fazlasını oku… from Mazbut Vakıflar

Kamu Yararına Çalışan Dernekler

Ülkemizde, farklı hükümetlerin farklı dönemlerde dernek ve vakıfları destekleme nedenleri çok boyutludur. Genel itibariyle artan devlet büyüklüğünü küçültme çabaları, bu gönüllü kuruluşlarında bazı mal ve hizmetleri daha ucuza sağlayabilmeleri üçüncü sektörün büyümesine etken olmuştur. Dernek ve vakıflar bir sivil toplum örgütü olarak da, bireyler ve devlet arasında bir köprü görevi üstlenmiştir. Bunca saydığımız yararların yanında, […]

Daha fazlasını oku… from Kamu Yararına Çalışan Dernekler

Özel Kanunlarla Her Türlü Vergiden Muaf Tutulan Dernekler

Ülkemizde kamu yararına çalışan dernek statüsü bulunan en eski teşekkül, Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti (Türkiye Kızılay Derneği)’dir. Bu dernek kamu yararına çalışma statüsünü, 1913 tarihinde kazanmıştır. Halen bu statüsü devam edip, 1606 sayılı Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç Ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanunda sayılan beş dernekten biridir. Bu dernekler ( 1606 […]

Daha fazlasını oku… from Özel Kanunlarla Her Türlü Vergiden Muaf Tutulan Dernekler

Ağ Ve İnternet Kavramları

Ağ, bilgisayarlar arasında bağlantı sağlayan ve aralarında veri aktarımına olanak tanıyan teknik alt yapıyı ifade eder. Ağlar, açık ve kapalı olmak üzere iki gruba ayrılır. Kapalı ağlar, dışarıdan katılımın söz konusu olmadığı veya ön izne tabi olduğu sınırları belirli ağlardır. Merkezi şekilde örgütlenmiş olan kapalı ağlar diğer ağlardan yalıtılmıştır. Kapalı ağlar kendi içlerinde, intranet ve […]

Daha fazlasını oku… from Ağ Ve İnternet Kavramları

Bankacılıkta Kullanılan Bilişim Araçları Ve Sahte Kart Yapımında Kullanılan Cihazlar

Mal ve hizmet alımında kullanılmak üzere üye işyerlerine kurulan kart kabul cihazı olarak bilinen POS (Point Of Sale) (Satış Noktası Terminali); kart üzerindeki ve işlemlerle ilgili tüm bilgileri banka bilgisayarına aktaran, bu sayede kaybedilen, çalınan, sahte olarak düzenlenen ve bunlar gibi nedenlerle iptal edilen geçersiz tüm kartların oto kontrolünü yapan; yapılan işler ile ilgili olarak […]

Daha fazlasını oku… from Bankacılıkta Kullanılan Bilişim Araçları Ve Sahte Kart Yapımında Kullanılan Cihazlar

Bilişim

Bilgisayar; “programlara ve verilen komutlara göre işlem yapan, otomatik olarak çalışan, sıralı işlem yapan, verileri depolama, işleme tabi tutma, tasnif ve terkip etme, iletme özelliklerine sahip olan, elektronik ya da manyetik akımlarla çalışan, mantıklı sonuçlar üreten, programlanabilen, genel amaçlı kullanılabilme özelliklerine sahip elektronik cihazlar” şeklinde tanımlanmıştır. Genel olarak bilişim suçları ile ilgili tüm eserlerde de […]

Daha fazlasını oku… from Bilişim

Denek Ve Vakıfların Veraset Ve İntikal Vergisi Karşısındaki Durumu

Bir servet vergisi türü olan veraset ve intikal vergisinin konusu, veraset yoluyla veya herhangi bir şekilde olursa olsun, karşılıksız olarak bir kişinin mal varlığından diğer bir kişinin mal varlığına intikal eden gayrimenkul veya menkul mallardır (TEKİN, 1992, s.337). Servetten alınan vergileri, mülkiyetin sürmesi nedeniyle alınan vergiler ve servetin el değiştirmesi nedeniyle alınan vergiler olarak ikiye […]

Daha fazlasını oku… from Denek Ve Vakıfların Veraset Ve İntikal Vergisi Karşısındaki Durumu

Dernek Ve Vakfın Karşılaştırılması

Türkiye’de dernek ve vakıflar, son olarak 08.12.2001 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na tabidir. Dernek ve vakıflar kendi kanunlarından ve bu kanundan kaynaklanan bazı farklı özelliklere sahiptir. Dernekler, en az yedi gerçek kişinin kazanç paylaşma dışında belirli bir ortak amacı gerçekleştirmek üzere bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturduğu bir tüzel […]

Daha fazlasını oku… from Dernek Ve Vakfın Karşılaştırılması

Dernek Ve Vakıfların Harçlar Kanunu Karşısındaki Durumu

Harç bazı yönleriyle vergiye benzeyen; fakat birçok noktada vergiden ayrı özellikler taşıyan, belli ölçüde hizmetlerin maliyetine katılma amacıyla sadece devlet tarafından üretilen hizmetlere konulmuş, bir kamu geliridir. Harçlar Kanunu, merkezi idare tarafından alınacak harçları dokuz ana başlıkta toplamıştır, bu kanuna göre alınacak harçlar (492 sayılı HK, Md. 1): Trafik harçlarıdır. 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 59’uncu […]

Daha fazlasını oku… from Dernek Ve Vakıfların Harçlar Kanunu Karşısındaki Durumu

Dernek Ve Vakıfların Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu

Bahsettiğimiz konuların haricinde, dernek ve vakıfların eğitim, sağlık gibi bir takım hizmetleri bedelsiz yerine getirmeleri halinde; bu faaliyetler dernek veya vakfa bağlı iktisadi işletme olarak kabul edilmeyecektir. Bu hizmetlerin yerine getirilebilmesi için yapılan masrafların, hizmet verilenlerden tahsil edilmesi ya da bu kişilerden bağış adı altında bir bedel karşılığı ile yapılması durumunda iktisadi işletme oluşacak ve […]

Daha fazlasını oku… from Dernek Ve Vakıfların Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu

Hukuk Büroları Nasıl Çalışır?

Adli makamlara açılmış dosyalarınız varsa söz konusu dosyalarda sizi vekiliniz olarak temsil etmek ile görevli olan kişiler hukuk bürolarında çalışan avukat olarak düşünülebilir. Yaşadığınız olayları yasal düzenlemelerle bütünleştirerek kolluk kuvvetleri nezdinde uygunluğunuzu tescil ettirirler. Bu dosyalar, "savcılık soruşturmaları, ceza davaları, hukuk davaları, idari davalar, vergi davaları, icra takibi, tahkim dosyaları, tahkim dosyaları" gibi adli makamlara sunulan dosyalardır.

Henüz yargı mercilerine intikal etmemiş olası ihtilaflara ilişkin verdikleri hizmetler genellikle “danışmanlık hizmetleri” olarak anılmaktadır. Örneğin, eşinizden boşanmayı düşünüyorsanız ancak yasal sonuçları net değilse, hukuk bürosu, hukuk ve mahkeme uygulamalarını dikkate alarak olası sonuçlar hakkında bilgi ve tavsiye sağlayacaktır.

Hukuk Bürosu Hangi Alanlarda Faaliyet Gösteriyor?

Hukuk hizmetlerinde profesyonellik ve belirli bir alanda yetkin hizmet çok önemlidir. Hukuk bilgisinin genişliği ve derinliği ve özellikle içtihatın dinamik yapısı göz önüne alındığında, avukatlar için yasama ve uygulama üzerinde mutlak kontrol imkansızdır. Bu nedenle bazı hukuk büroları sadece bir alanda hizmet verirken, bazıları da kendi bölümlerini kurarak birden çok alanda faaliyet göstermektedir. Bunun yanında avukatlar CİMER şikayet gibi konularda da danışanlarına yardımcı olmaktadır.

Hukuk büroları, hukuki faaliyetin gerçekleştiği en önemli yerlerden biridir. Hukuk büroları bir yandan danışmanlık hizmeti verirken diğer yandan dava takibi yapmaktadır. Hukuk firmaları aynı zamanda hukuk firmaları veya hukuk firmaları olarak da bilinir. Hukuk bürosu, avukatların mesleki faaliyetlerini yürüttükleri ve kamu hizmeti verdikleri bir alandır. Bir hukuk bürosu, avukat olarak çalışan kişiler için çalışma alanı olarak hem özel hem de kamu hizmeti sunan bir kamu alanıdır. Baro, avukatların kayıtlı olduğu bir meslek birliğidir. Bir avukat, baroya kayıtlı olmadan mesleğini icra edemez ve avukatlık bürosu açamaz. Türkiye'de her ilin bir barosu vardır.

Barolar, avukatların mesleki faaliyetlerine müdahale etme yetkisine sahip değildir. Barolar, hukuk mesleğini geliştirmek, avukatlar arası dayanışmayı sağlamak ve insan haklarını savunmak amacıyla kurulmuş kamu kurumları gibi meslek kuruluşlarıdır. 1136 Sayılı Türk Avukatlar Kanununa göre avukatlar bağımsızdır. Bir avukatın mesleki faaliyetlerinin kapsamı, mesleğin icra şekli ve avukat-müvekkil ilişkisi Avukatlık Kanunu ile düzenlenir. Türkiye'de bir hukuk bürosu açabilmek için avukatlık ruhsatı almak gerekmektedir. Avukat olmak için bir hukuk fakültesi diploması almalı ve bir yıllık avukatlık stajını tamamlamanız zorunludur. Hukuk stajını tamamladıktan sonra, Türkiye'deki herhangi bir eyalet barosuna kayıt yaptırarak bir hukuk bürosu açabilirsiniz. Avukat portal hem hukuk bürolarında hem de barolarda hizmet veren avukatlar için kullanılmaktadır.

Türk hukuk mesleğinde bir avukatın kişisel nitelikleri son derece önemli olduğundan, avukatlar hukuk tarafından birbiri ardına hukuk bürosu açmaya teşvik edilmektedir. Türkiye'de avukatlık yapma yetkisine sahip avukatlar, müvekkillerini her türlü yasal işlemde temsil edebilirler. Avukatlık yapmak için mesleki sınırlar yoktur. Bunun başlıca nedeni, Türk hukukçularının sorun çözme sanatı olarak görülmesidir. Diğer bir deyişle, Türk avukatları müvekkillerinin hukuki sorunlarını analiz etmek ve çözmek için hukukun farklı alanlarını kullanmaktadır.

Hukuk bürosu üzerinde çalışmakta olan avukatlar, kendilerine danışanlar adına en doğru karar için hizmet vermektedir.

Türkiye'de avukatlık mesleğini seçme konusunda yasal bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, avukatların mesleklerini icra ederken belirli dava türlerini seçme hakları bulunmaktadır. Türkiye'de adalet için hizmet veren bir avukat, bir iddia veya dava ile bağlantılı olarak bir kişiyi temsil edip etmeme konusunda tamamen bağımsızdır. Bir avukatı bir davayı veya anlaşmazlığı kabul etmeye veya reddetmeye zorlamak kanunen suçtur. Hukuk firmaları, temsil ettikleri müvekkillerle şeffaf ilişkiler kurmalıdır. Hukuk mesleğinin mesleki ilkelerine göre avukatlar, müvekkillerine yapılacak işi anlamaları için yaptıkları işin temel özelliklerini açıklamalıdır. Avukat, müvekkilinin talebi üzerine müvekkil faaliyetlerinin her aşamasında müvekkiline bildirimde bulunmak zorundadır. Hukuk bürosu, müvekkilin faaliyetlerinin maliyetlerini önceden müvekkiline bildirmek ve müvekkilin rızasını aldıktan sonra faaliyetlere başlamak zorundadır. UYAP avukat bilgi sistemi sayesinde avukatlar büroları üzerinden sistemde yer alan dava dosyalarını inceleyebilmektedir.

Hukuk Bürolarının ve Avukatların Gizliliği

Hukuk büroları ve hukuk büroları için çalışan tüm avukatlar, avukat portal kullanmaktadır. Bu sayede davalar ile ilgili dosyaları inceleyebilirler. Ancak avukatların müvekkilleri hakkındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. Hukuk firmalarında çalışan avukatlar ve diğer asistanlar, bir müvekkil tarafından sağlanan her tür belgede yer alan kişisel veya davayla ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. Avukat herhangi bir nedenle mesleği terk etmek zorunda kalsa bile, müvekkiline karşı sır saklama yükümlülüğü ömrünün sonuna kadar yürürlükte kalır. Örneğin, bir zanlının işlenen bir cinayetin tüm detaylarıyla birlikte avukata verdiği tüm bilgiler veya bir tazminat davasına ilişkin kişisel bilgiler, avukatın ömür boyu sır olarak saklaması gereken bilgilerdir.

Dava Türleri

Açılan davalar uyap avukat portalı üzerinden, avukatlar tarafından görülebilmektedir. Açılan davalar amaçlarına göre farklı türlere ayrılmaktadır. Bu tür davalar, hizmet ettikleri yapıya göre tarafları ilgilendiren uyuşmazlıkların çözümü için medeni hukukta ele alınır. Anayasa ve anayasal hükümlere göre bakılan dava türleri şu şekilde listelenebilir;

 • Boşanma ve tazminat davaları,
 • Ortaklığı sonlandırmak için açılan davalar,
 • Kira sorunları için açılan davalar,
 • İdari konularda açılan davalar,
 • Marka, patent ve telif hakkı davaları,
 • Miras için açılan davalar,
 • Sel hasarı ile alakalı açılan davalar,
 • Spor ile ilgili konularda açılan davalar,
 • Tapu ve gayrimenkul davaları,
 • Tüketici davaları,
 • Vergi davası,
 • Kat mülkiyeti davası,
 • Ticari davalar.

Günümüzde, bireyselleştirilmiş bir yaklaşımla birlikte önemli sayıda hukuk davası açılmaktadır. Özel hukuk davaları, özellikle gündelik hayatın çeşitli alanlarında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü bakımından geniş bir yelpazeye ayrılmaktadır. Bu kapsamda şahıs veya şirketler, dernekler ve çeşitli kurumlar çerçevesinde mahkemelerde çözümler müzakere edilmektedir. Bu konuda birçok farklı özel hukuk davası sayılabilir.

Avukatlar uyap avukat portalı üzerinden tüm bu davalara ulaşabilir. Avukat portal üzerinden görülen davaları açmanın birincil amacı, uyuşmazlıkları çözmek ve böylece bireysel hakları kanundan korumaktır. Bu durum hem maddi hem de manevi olarak ön plana çıkmaktadır. Anayasa Mahkemesinin baktığı dava türleri ve medeni hukuk kuralları, amaçlarına göre kendi özellikleri ile ortaya çıkmaktadır. Açılan davalar hapis cezası ile birlikte mali veya idari yönden incelenir. Bireysel veya organize dava, doğası gereği bir karar verme fırsatı sunar. Davalar yargıtay kararları ışığında gerçekleşmektedir.